Lisensavtale for sluttbruker

Delstaten Delaware

Denne lisensavtalen for sluttbruker (denne "EULA") er en juridisk avtale mellom deg ("Lisenstaker") og JetCrypto, LLC ("Lisensgiver"), forfatteren av Trovemat Software, inkludert alle HTML-filer, XML-filer, JavaScript-filer, grafikkfiler, animasjonsfiler, datafiler, teknologi, utviklingsverktøy, skript og programmer, både i objektkode og kildekode ("Programvaren"), leveransen som er gitt i henhold til denne EULA, som kan omfatte tilhørende medier, trykte materialer og "Online" eller elektronisk dokumentasjon.

Ved å installere, kopiere eller på annen måte bruke Programvaren, godtar Lisenstaker å være bundet av vilkårene som er angitt i denne EULA. Hvis Lisenstaker ikke godtar vilkårene i denne EULA, kan Lisenstaker ikke laste ned, installere eller bruke Programvaren.

1. Tildeling av lisens

A) Omfanget av lisensen. Underlagt vilkårene i denne EULA, gir Lisensgiver herved Lisensinnehaveren et ikke-eksklusivt lisens til å eie og bruke en kopi av Programvaren. Programvaren distribueres av:

  • digital nedlasting
  • forhåndsinstallert på Trovemat Bitcoin-minibanker (Crypto-minibanker)

B) Installasjon og bruk. Lisenstaker kan installere og bruke et ubegrenset antall kopier av Programvaren utelukkende for Lisensinnehaverens forretningsbruk.

2. Beskrivelse av rettigheter og begrensninger

A) Begrensninger. Lisenstaker og tredjeparter kan ikke omvendt konstruere, dekompilere eller demontere Programvaren, bortsett fra og bare i den utstrekning at slik virksomhet uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov, uansett begrensningen.

B) Separasjon av komponenter. Programvaren er lisensiert som et enkelt produkt. Dens komponenter kan ikke skilles for bruk på mer enn én datamaskin.

3. Tittel til programvare. Lisensgiver representerer og garanterer at den har juridisk rett til å inngå og utføre sine forpliktelser i henhold til denne EULA, og at bruk av Lisenstaker av Programvaren, i samsvar med vilkårene i denne EULA, ikke vil krenke intellektuelle eiendomsrettighetene til noen tredjeparter.

4. Åndsverk. Alle nå kjente eller i det etterfølgende kjente materielle og immaterielle rettigheter, tittel, interesse, opphavsrett og moralske rettigheter i og til Programvaren, inkludert men ikke begrenset til alle bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk, tekst, data, datakode, algoritmer og informasjon, eies av lisensgiver. Programvaren er beskyttet av alle gjeldende lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

5. Software Royalty. Uten hensyn til enhver annen bestemmelse i denne avtalen og som et unntak fra alle garantier, uttalelser eller representasjoner gitt av Lisensgiveren eller Lisenstaker tvert imot, anerkjenner Lisenstaker og bekrefter godkjenning av rettigheten til Lisensgiveren, å motta og fortsette å motta en 1% royalty for alle og eventuelle transaksjoner som har uttrykkelig valutaverdi gjort ved hjelp av Programvare, inkludert "Trovemat" eller programvare som er avledet derfra, av Lisenstaker eller enhver som bruker Programvaren tildelt Lisenstaker, skal slik rett til Lisensgiver gjelde for og være bindende for alle lisensinnehaverens tilknyttede selskaper og enhver eier, eller rettighetshaver eller overtakende, av programvaren, som om dette var en forpliktelse for dem.

6. Brukerstøtte. Lisensgiver vil yte ekstern støtte, tilgjengelig under normal åpningstid for en tidsperiode på 1 år.

7. Varighet. Denne EULA er evigvarende eller til:

A) Automatisk avsluttet eller suspendert hvis Lisenstaker ikke overholder noen av vilkårene i denne EULA eller

B) Opphørt eller suspendert av Lisensgiver, med eller uten grunn.

I tilfelle denne EULA er avsluttet, må du slutte å bruke Programvaren og ødelegge alle kopier av Programvaren.

8. Jurisdiksjon. Denne EULA skal anses å ha blitt gjort i, og skal tolkes i henhold til lovene i delstaten Delaware, uten hensyn til lovbestemmelser om lovene derav. Eventuelle rettslige skritt eller prosedyrer knyttet til denne EULA skal bringes utelukkende i domstoler i delstaten Delaware i USA, og hver part godtar jurisdiksjonen til det. Den rådende part i enhver tiltak for å håndheve denne EULA skal ha krav på å gjenvinne kostnader og utgifter, inkludert, uten begrensning, advokatsalærer. Denne EULA er laget i USAs eksklusive jurisdiksjon, og dens jurisdiksjon skal erstatte enhver annen jurisdiksjon for partiets valg.

9. Non-overførbar. Denne EULA kan ikke overdrages eller overdrages av Lisenstaker, og ethvert forsøk på å gjøre det ville være ugyldig.

10. Ugyldighet. Ingen utøvelse, og ingen forsinkelse i utøvelsen av noen av partene, ethvert privilegium, enhver makt eller noen rettigheter herunder, vil fungere som et frafall derav, og det vil heller ikke utelukkes noen eller delvis utøvelse av enhver rettighet eller makt under dette. av noen andre rett under. Hvis noen bestemmelse i denne EULA skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være uhåndterlig eller ugyldig, skal bestemmelsen være begrenset eller eliminert i det minste omfang som er nødvendig, slik at denne EULA skal ellers forbli fullstendig og effektiv og håndheves.

11. GARANTIFRASKRIVELSE. LISENS, OG AUTOR AV PROGRAMVAREN, UTTRYKKELIG GJELDER EN GARANTI FOR SOFTWAREN. PROGRAMVAREN og all tilhørende dokumentasjon LEVERES “SOM DEN ER”, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. LISENSGIVER ACCEPTERER ALLE RISIKOER UTEN BRUK ELLER YTELSE AV SOFTWAREN.

12. ANSVARSBEGRENSNING. LISENSGIVER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR rettighetshaver ELLER ANNEN PERSON ELLER ENHET krav gjennom LISENS TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT, sparing, ELLER ANNEN FØLGE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFF, direkte eller indirekte skader, ENTEN OPPSTÅR PÅ KONTRAKTER, GARANTI , HVIS IKKE. Disse begrensningene gjelder uavhengig av det grunnleggende formålet med enhver begrenset rytme. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER LISENSGIVERS SAMLEDE ANSVAR OVERFOR rettighetshaver ELLER ANNEN PERSON ELLER ENHET krav gjennom LISENSoverstige den økonomiske BELØPET BETALT rettighetshaveren å LISENSGIVER FOR PROGRAMVARE.

13. Hele avtalen. Denne EULA utgjør hele avtalen mellom Lisensgiver og Lisenstaker og erstatter alle tidligere forståelser av Lisensgiver og Lisenstaker, inkludert eventuell tidligere representasjon, erklæring, betingelse eller garanti i forhold til emnet i denne EULA.

20181018 VERSJON